• Banner-Header
  Banner-Header

Wybrane strony przedwojennego tygodnika - As - Nr 28 z 12 lipca 1936 r. / rok II

Z pierwszych stron gazet

View the embedded image gallery online at:
https://www.kl30.pl/9-artykuly/8-regulamin.html#sigFreeIdf7e23d5f3e

Z kraju i ze świata

View the embedded image gallery online at:
https://www.kl30.pl/9-artykuly/8-regulamin.html#sigFreeId12907a018d

Gwiazdy, Gwiazdozbiory

View the embedded image gallery online at:
https://www.kl30.pl/9-artykuly/8-regulamin.html#sigFreeId4302b4cda3

Moda, moda, moda...

View the embedded image gallery online at:
https://www.kl30.pl/9-artykuly/8-regulamin.html#sigFreeIdb24fbde37c

W kl30 obiektywie

View the embedded image gallery online at:
https://www.kl30.pl/9-artykuly/8-regulamin.html#sigFreeIda492fc7fe6

7 Dni Dobrej Gospodyni

View the embedded image gallery online at:
https://www.kl30.pl/9-artykuly/8-regulamin.html#sigFreeIdc1d0ecd2e3

Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

Zobacz zdjęcia w Fotoplastykonie KL30

ITD - I TYLKO DOBRE

 As - Nr 28/1936 r./rok II

 

Było... nie minęło...

  CP by casino


REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
www.kl30.pl 

 

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE   

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania ze strony internetowej www.kl30.pl, zwanej dalej stroną internetową.
 2. Na stronie internetowej www.kl30.pl udostępniane są materiały archiwalne o tematyce społeczno-kulturalnej, w oparciu o kolorowaną wersję międzywojennego tygodnika „As” (lata 1935-39).
 3. Na stronie www.kl30.pprezentowane są również zasługujące na uwagę aktualne informacje i wydarzenia, w szczególności z powiatu bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego oraz radzyńskiego.
 4. Regulaminowi podlegają świadczone na stronie internetowej usługi bezpłatne i płatne, zwane dalej usługami.
 5. Osoby korzystające z usług bezpłatnych i płatnych, zwane dalej korzystającymi ze strony internetowej, zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Za stronę merytoryczną ukazujących się materiałów odpowiada Zespół Redakcyjny strony www.kl30.pl.

II  ZAKRES USŁUG

 1. Korzystający ze strony internetowej mają w szczególności:

1) możliwość przeglądania i odczytywania materiałów zamieszczanych na stronie www.kl30.pl, udostępnianych w ramach dostępu bezpłatnego, w tym  udostępnianie  wersji kolorowanej elektronicznego wydania tygodnika „As” z lat 1935-39,

2) możliwość zamieszczania publikacji oraz reklam.

2. Na odpowiednich stronach internetowych www.kl30.pl  lub w Regulaminie określone są rodzaje usług odpłatnych.

III  ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadczenie bezpłatnych i płatnych Usług na stronie internetowej www.kl30.pl następuje w momencie złożenia zamówienia przez osobę korzystają ze strony internetowej na daną usługę oraz po przyjęciu zamówienia przez Zespół Redakcyjny, które następuje na zasadach określonych w pkt 3 i 4.
 2. Zastrzega się, iż niektóre ze świadczonych usług mogą wymagać podania przez osoby korzystające ze strony internetowej ich danych – podanie danych, o których mowa, jest równoznaczne ze zgodą tych osób na ich upublicznienie.
 3. Usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, są świadczone po minimum 5 dniowym terminie od złożenia zamówienia – w wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec skróceniu.
 4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia na realizację danej usługi w ciągu 3 dni od przesłania zamówienia (liczonego od godziny otrzymania zamówienia) jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji zamówienia i nie wymaga uzasadnienia.

IV  PŁATNOŚCI

 1. Świadczenie odpłatnej usługi następuje po przyjęciu zamówienia na świadczenie danej usługi.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty zależą od rodzaju świadczonej usługi.
 3. Na wszystkie rodzaje usług reklamowych obowiązują ceny umowne.
 4. Usługi odpłatne dotyczą zamieszczenia publikacji w panelu „ITD” lub reklamy w panelu „To, co ważne” lub „Nasze Asy”.

V   PRAWA I OBOWIĄZKI  STRON

 1. Właściciel strony internetowej zobowiązuje się do świadczenia usług na stronie www.kl30.pl.
 2. Właściciel strony internetowej dołoży wszelkich starań, żeby strona www.kl30.pl funkcjonowała w sposób ciągły, zastrzegając jednocześnie, że w funkcjonowaniu strony internetowej www.kl30.pl  mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac   konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu strony internetowej www.kl30.pl.  W przypadku wszystkich usług czas trwania danej usługi ulega przedłużeniu o czas przerwy w usłudze.
 3. Korzystający ze strony internetowej obowiązani są postępować zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na stronie internetowej www.kl30.pl i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości bez zgody właściciela strony internetowej.
 5. Do korzystania z wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej  www.kl30.pl,  korzystający ze strony internetowej ma prawo jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 6. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w różnych formach materiałów i wiadomości umieszczonych na stronie internetowej www.kl30.pl, wykraczające     poza granice dozwolone prawem, jest zabronione.
 7. Zespół Redakcyjny strony internetowej nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez korzystających ze strony internetowej pytania, związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to usługi płatnej, która została opłacona.
 8. W celu świadczenia usługi wymagane jest podanie prawdziwego adresu e-mail, tj. takiego pod którym odbierana jest korespondencja. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Zespół Redakcyjny na podany wcześniej adres zostały doręczone.

VI   ZASADY  ZAMIESZCZANIA  MATERIAŁÓW  NA STRONIE INTERNETOWEJ 

 1. Przedmiotem realizowanego zamówienia jest:

1) zamieszczenie przez Zespół Redakcyjny publikacji lub reklam na stronie internetowej www.kl30.pl.

2) licencja udzielona na korzystanie z publikacji (w tym konkursowych prac autorskich).

2. Zastrzega się, że na stronie internetowej nie będą świadczone usługi zawierające treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.

3. Czas udostępniania płatnych reklam jest uzależniony od czasu, na który złożono zamówienie.

4. Korzystający ze strony internetowej udziela właścicielowi strony internetowej licencji na korzystanie z publikacji na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania publikacji - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Autor publikacji zezwala na modyfikowanie (korektę) otrzymanego materiału, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, pod nadzorem   autora, jedynie w przypadku przekroczenia limitu objętościowego (do 300 wyrazów lub 10 mb w przypadku plików graficznych.

6. W przypadku braku kontaktu z autorem publikacji Zespół Redakcyjny dokonuje modyfikacji bez zgody autora publikacji.

7. Zespół Redakcyjny nie publikuje treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój   państwa.

8. Zespół Redakcyjny odmawia publikacji treści zawierających wulgaryzmy, reklamę ukrytą, pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu (w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa), treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.

9. Zespół Redakcyjny nie zamieszcza materiałów od osób zamierzających korzystać ze strony internetowej, których działalność i postępowanie może budzić moralne lub etyczne wątpliwości.

10. Przekazanie do publikacji na stronę www.kl30.pl materiałów (w tym, konkursowych) jest równoznaczne z potwierdzeniem przez przekazującego te materiały, iż przekazane materiały są treściami autorskimi.

11. Osoby posiadające informacje o niezgodności zamieszczonych na stronie internetowej www.kl30.pl  treści z przepisami prawa lub zapisami Regulaminu winny poinformować Zespół Redakcyjny o tym fakcie pocztą  elektroniczną  na  adres kontaktowy Zespołu Redakcyjnego.

VII    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zastrzega się, że korzystanie przez osoby ze strony internetowej www.kl30.pl odbywa się wyłącznie na ich koszt i ryzyko.
 2. Zastrzega się, że usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące do podejmowania jakichkolwiek decyzji.
 3. Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakość nadesłanych materiałów,

2) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze strony internetowej www.kl30.pl  w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,

3) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy osoby korzystającej ze strony internetowej, bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,

4) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem danych oraz informacji ze strony internetowej w celach gospodarczych,inwestycyjnych, biznesowych itp.,

5) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osób, zgodnie z Regulaminem.

4. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na innych stronach internetowych niż  www.kl30.pl.

5. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe korzystających ze strony internetowej.

VIII   UDOSTĘPNIANIE  DANYCH KORZYSTAJĄCYCH ZE STRONY INTERNETOWEJ 

 1. Złożenie zamówienia przez korzystających ze strony internetowej lub udział w konkursie organizowanym przez stronę www.kl30.pl jest wyrażeniem przez nich zgody na zamieszczenie danych  na stronie internetowej.
 2. W przypadku udziału osób w konkursach upublicznieniu podlegają   dane osób nagrodzonych w konkursach.
 3. Upublicznieniu danych uczestnika konkursu podlegają dane dotyczące jego wizerunku, imienia, nazwiska.
 4. Upublicznieniu mogą podlegać inne dane określone w Regulaminie danego konkursu.
 5. Zamieszczenie materiałów (publikacji, reklam itp.) na stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby korzystające ze strony internetowej na ewentualne wykorzystanie tych materiałów przez Zespół Redakcyjny  do celów promocyjnych.

IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel strony www.kl30.pl  ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

 

Nasze Asy – Reklamujemy – Nasze Asy – Polecamy – Nasze Asy – Rekomendujemy – Nasze Asy